زبان را با کافه تاک وبسایت آموزش انگلیسی آنلاین درمنزل یاد بگیرید

پیاده روی سگ

درس 4 فصل 1 A: Where are you going B: I have to walk the dog A: What kind of dog do you have B: I have a little poodle A: Poodles bark a lot B: They sure do A: They bark at everything B: They never shut up A: Why did y ...

آيا دوست دختر داری

درس 3 فصل 1 A: Do you have a girlfriend آيا دوست دختر داری B: No, I don't Do you نه، من نه تو چی A: I don't have a girlfriend, either من دوست دختر ندارم ، همچنین B: Why not چرا نه A: I don't know Maybe I'm not r ...

آیا شما ماشین دارید

درس 2 فصل 1 A: Do you have a car آیا شما ماشین دارید B: Yes, I do بله من دارم A: What kind of car do you have چه نوع ماشینی شما دارید B: I have a Honda من یک هندا دارم A: Is it new آیا جدید است B: It was new in 200 ...

کجا زندگی می کنید

درس 1 فصل 1 A: Where do you live کجا زندگی می کنید B: I live in Pasadena در پاسادینا زندگی میکنم A: Where is Pasadena پاسادینا کجاست B: It’s in California در کالیفرنیا است A: Is it in northern California در کالیفرنی ...

سلام جهان

به سایت کافه تاک خوش آمدید در صورت تمایل به همکاری با کافه تاک می توانید از طریق فرم تماس نامه بفرستید