آيا دوست دختر داری

درس 3 . فصل 1

A: Do you have a girlfriend?

آيا دوست دختر داری؟

B: No, I don't. Do you?

نه، من نه . تو چی؟

A: I don't have a girlfriend, either.

من دوست دختر ندارم ، همچنین

B: Why not?

چرا نه؟

A: I don't know. Maybe I'm not rich enough.

نمی دانم . شاید من به اندازه کافی پولدار نیستم.

B: Girls like guys with money.

دخترا پسران پولدار دوست دارند

A: They sure do.

( آنها ) قطعا همينطوره

B: They like guys with new cars.

آنها پسرانی که ماشین های جدید دارن دوست دارند

A: I don't have money or a new car.

من پول یا ماشین جدید ندارم

B: Me, neither.

منم همینطور

A: But girls like guys who are funny.

اما دخترا ، پسرانی که خنده دار هستند را دوست دارند

B: Maybe we should learn some good jokes.

شاید ماهم باید چندتا جوک خوب یاد بگیریم

این مطلب برای شماست اگر این کلمات را جستجو میکردید:

You guys realize you live in a sewer, right? Uh, is the puppy mechanical in any way? Come, Comrade Bender! We must take to the streets! I daresay that Fry has discovered the smelliest object in the known universe! Good news, everyone! There's a report on TV with some very bad news!