آیا شما ماشین دارید

درس 2 . فصل 1

A: Do you have a car?

آیا شما ماشین دارید؟

B: Yes, I do.

بله من دارم

A: What kind of car do you have?

چه نوع ماشینی شما دارید؟

B: I have a Honda.

من یک هندا دارم.

A: Is it new?

آیا جدید است؟

B: It was new in 2003.

در سال ۲۰۰۳ جدید بود.

A: So, it's pretty old now.

پس، حالا خیلی قدیمی است.

B: Yes, it is. But it still looks good.

بله، است.اما هنوز خوب به نظر می آید

A: Do you take good care of it?

آیا شما خوب از آن مراقبت می کنید؟

B: Oh, yes. I wash it once a week.

بله،من یکبار در هفته آن را می شورم.

A: Do you change the oil?

آیا شما روغنش رو عوض می کنید؟

B: My mechanic changes the oil twice a year.

مکانیکم روغنش رو دوبار در سال عوض می کند

این مطلب برای شماست اگر این کلمات را جستجو میکردید:

You're going back for the Countess, aren't you? Wow! A superpowers drug you can just rub onto your skin? You'd think it would be something you'd have to freebase. Now Fry, it's been a few years since medical school, so remind me. Disemboweling in your species: fatal or non-fatal? I don't want to be rescued. Leela, are you alright? You got wanged on the head.