زبان را با کافه تاک وبسایت آموزش انگلیسی آنلاین درمنزل یاد بگیرید

درس 4 . فصل 1

A: Where are you going?

B: I have to walk the dog.

A: What kind of dog do you have?

B: I have a little poodle.

A: Poodles bark a lot.

B: They sure do.

A: They bark at everything.

B: They never shut up.

A: Why did you get a poodle?

B: It's my mom's dog.

A: So she likes poodles.

B: She says they're good watchdogs.

درس 3 . فصل 1

A: Do you have a girlfriend?

آيا دوست دختر داری؟

B: No, I don't. Do you?

نه، من نه . تو چی؟

A: I don't have a girlfriend, either.

من دوست دختر ندارم ، همچنین

B: Why not?

چرا نه؟

A: I don't know. Maybe I'm not rich enough.

نمی دانم . شاید من به اندازه کافی پولدار نیستم.

B: Girls like guys with money.

دخترا پسران پولدار دوست دارند

A: They sure do.

( آنها ) قطعا همينطوره

B: They like guys with new cars.

آنها پسرانی که ماشین های جدید دارن دوست دارند

A: I don't have money or a new car.

من پول یا ماشین جدید ندارم

B: Me, neither.

منم همینطور

A: But girls like guys who are funny.

اما دخترا ، پسرانی که خنده دار هستند را دوست دارند

B: Maybe we should learn some good jokes.

شاید ماهم باید چندتا جوک خوب یاد بگیریم

درس 2 . فصل 1

A: Do you have a car?

آیا شما ماشین دارید؟

B: Yes, I do.

بله من دارم

A: What kind of car do you have?

چه نوع ماشینی شما دارید؟

B: I have a Honda.

من یک هندا دارم.

A: Is it new?

آیا جدید است؟

B: It was new in 2003.

در سال ۲۰۰۳ جدید بود.

A: So, it's pretty old now.

پس، حالا خیلی قدیمی است.

B: Yes, it is. But it still looks good.

بله، است.اما هنوز خوب به نظر می آید

A: Do you take good care of it?

آیا شما خوب از آن مراقبت می کنید؟

B: Oh, yes. I wash it once a week.

بله،من یکبار در هفته آن را می شورم.

A: Do you change the oil?

آیا شما روغنش رو عوض می کنید؟

B: My mechanic changes the oil twice a year.

مکانیکم روغنش رو دوبار در سال عوض می کند